• Saskia Klaaysen
    Privacyverklaring

Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Anahata Personal Coaching/ HSP at Work, gevestigd in de Keiloods aan Bisschopsweg 132, 3817 BX Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Anahata personal coaching / HSP Training
Bisschopsweg 132
3817 BX Amersfoort

Telefoon: 06-42737490
Emailadres: secretariaat@anahata-coaching.nl
Website: www.anahata-coaching.nl

Saskia Klaaysen is de Functionaris Gegevensbescherming van Anahata Personal Coaching/ HSP at Work Hij/zij is te bereiken via secretariaat@anahata-coaching.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Anahata Personal Coaching/ HSP at Work verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Anahata Personal Coaching/ HSP at Work verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid. Deze informatie verstrek je tijdens de coachingsconsulten om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Anahata personal coaching/HSP at Work

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Anahata Personal Coaching/ HSP at Work verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om training & consulten op maat te geven
- Om webinars te kunnen geven

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Anahata Personal Coaching/ HSP at Work neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Anahata Personal Coaching/ HSP at Work) tussen zit. Anahata Personal Coaching/ HSP at Work gebruikt hier geen computerprogramma's of -systemen voor.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Anahata Personal Coaching/ HSP at Work bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Standaard persoonsgegevens > Fiscale Bewaartermijn 7 jaar
Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie> Zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven
Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens consulten> 15 jaar> Wettelijke plicht vanuit de zorgverlening vastgelegd bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde. Het betreft dezelfde gegevens die je na ieder consult zelf meekrijgt. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Anahata Personal Coaching/ HSP at Work verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Anahata Personal Coaching/ HSP at Work blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Anahata Personal Coaching/ HSP at Work gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Anahata Personal Coaching/ HSP at Work en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@anahata-coaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Anahata Personal Coaching/ HSP at Work wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Anahata Personal Coaching/ HSP at Work neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via secretariaat@anahata-coaching.nl