Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Anahata personal coaching/ HSPtraining

Hieronder vind je de algemene leveringsvoorwaarden van Anahata personal coaching/ HSptraining. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan door of van Anahata personal coaching/ HSPtraining. Door acceptatie van een aanbieding, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaar je ook akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 

1. Definitie

a. Een online training: een cursus die online te volgen is via het internet op een computer, laptop of Mac. 

b. Een webinar of online masterclass: een cursus die op een afgesproken datum en tijd online live te volgen is via het internet op een computer, laptop of Mac. Deelnemers kunnen tijdens de training via een chat vragen stellen. Anahata personal coaching/ HSPtraining beoordeelt naar eigen inzicht of de vraag behandeld wordt tijdens de uitzending.

c. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Anahata personal coaching/ HSPtraining een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. 

d. Een training: een cursus die live op afgesproken data en tijden op een vaste locatie wordt gegeven.

2. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden worden altijd meegezonden met een offerte of bestelling. Door akkoord te gaan met deze offerte of bestelling gaat de opdrachtgever ook akkoord met de algemene voorwaarden. 

b. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Anahata personal coaching/ HSPtraining opgenomen wordt. 

3. Facturering en betaling

a. Voor aanvang van de online trainingen, webinars en masterclasses van Anahata personal coaching/ HSPtraining is vooruitbetaling verschuldigd. 

b. Indien u heeft gekozen heeft voor gespreide betaling dan zal de betalingstermijn voor de eerstvolgende termijn 14 dagen zijn. U ontvangt hiervoor een factuur. 

4. Duur en beëindiging

a. Anahata personal coaching/ HSPtraining kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Anahata personal coaching/ HSPtraining gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden. 

b. Anahata personal coaching/ HSPtraining kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht. 

c. Anahata personal coaching/ HSPtraining heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. 

d. Annulering/opzegging van een online training, webinar of masterclass is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst. 

e. Bij annulering van deelname aan een programma is afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat Anahata personal coaching/ HSPtraining vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren. 

5. Levering en levertijd deelname aan live trainingen.

a. Voor wat betreft deelname aan live trainingen van Anahata personal coaching/ HSPtraining. De deelnemer kan een optie nemen op een live training, tot het moment dat iemand anders zich wil inschrijven en er geen vrije deelnemersplaatsen meer zijn. De deelnemer die een optie neemt heeft 24 uur de tijd om zijn deelname al dan niet definitief te maken.

b. De deelnemer in de overeenkomst kan tot 28 dagen voor de aanvangsdatum van de live training kosteloos annuleren, de al betaalde deelnemersgelden worden gerestitueerd. Indien de overeenkomst of een deel van de overeenkomst wordt geannuleerd vanaf de 28ste dag voor de aanvangsdatum van een evenement, worden de volledige deelnemersgelden in rekening gebracht en vindt geen restitutie plaats. 

c. Annulering kan slechts schriftelijk of per email plaatsvinden. 

d. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd van de poststempel of e- mail. 

e. Verplaatsing van geplande één op één gesprekken in een trainingsprogramma slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Anahata personal coaching/ HSPtraining. Melding dient 24 uur vooraf te worden ingediend via e-mail. 

f. Gesprekken die onderdeel zijn van het trainingsprogramma, worden gevoerd ten tijde van het trainingsprogramma. Ze kunnen niet later worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van afnemer. 

6. Deelname aan online trainingen, webinars of masterclasses

a. Anahata personal coaching/ HSPtraining gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop de online training, webinar of masterclass van start gaat. 

b. Mocht Anahata personal coaching/ HSPtraining onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Anahata personal coaching/ HSPtraining alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Anahata personal coaching/ HSPtraining een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen. 

c. Om tot een optimaal resultaat te komen van de online cursus is het van belang, niet alleen tijd te investeren in het doornemen van het online instructiemateriaal en het uitvoeren van de opdrachten, maar ook door actief aanwezig te zijn ten tijde van de online trainingswebinars/ coachingsessies. 

d. Gesprekken die onderdeel zijn van het trainingsprogramma, worden gevoerd ten tijde van het trainingsprogramma. Ze kunnen niet later worden ingehaald en gemiste gesprekken leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van afnemer. 

7. Overmacht

a. Anahata personal coaching/ HSPtraining aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Anahata personal coaching/ HSPtraining als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. 

b. Anahata personal coaching/ HSPtraining aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van Anahata personal coaching/ HSPtraining niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd. 

c. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Anahata personal coaching/ HSPtraining alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Anahata personal coaching/ HSPtraining geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Anahata personal coaching/ HSPtraining tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden. 

8. Copyright

a. Al het door Anahata personal coaching/ HSPtraining vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Anahata personal coaching/ HSPtraining niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotiemateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Het clonen van de trainingswebsite is uitdrukkelijk verboden. 

b. Anahata personal coaching/ HSPtraining behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

c. Copyright aangaande de trainingsmaterialen zijn alleen voor eigen gebruik: niets uit de uitgaves mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze. 

d. De inloggegevens worden op naam uitgegeven en zijn persoonlijk en het is niet toegestaan de inloggegevens te verspreiden aan derden, zonder nadrukkelijke toestemming van Anahata personal coaching/ HSPtraining. 

9. Aansprakelijkheid

a De aansprakelijkheid van Anahata Personal Coaching is beperkt tot het honorarium van de opdracht in de gestelde periode van de training waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Anahata Personal Coaching is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

b. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Anahata personal coaching/ HSPtraining kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. 

c. De opdrachtgever dient Anahata personal coaching/ HSPtraining terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Anahata personal coaching/ HSPtraining geleden schade. 

10. Overig

a. Anahata personal coaching/ HSPtraining zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Anahata personal coaching/ HSPtraining . 

b. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Anahata personal coaching/ HSPtraining zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. 

Anahata personal coaching/ HSP training

Brabantsestraat 17
3812 PJ Amersfoort

KvK 32130107
secretariaat@anahata-coaching.nl

Tel. Secretariaat: 06-42737490

Schrijf je in voor de GRATISonline minicursus "JOUW HSP 4-daagse"

Wil je meer weten over wat HSP wel en niet is? Wat de wetenschappelijke HSP feiten zijn? Kennis maken met de 4 totaal verschillende typen HSP? Alles over onder- & overprikkeling leren? Jouw valkuilen & kwaliteiten bepalen? En gratis oefeningen & testen? Schrijf je dan in voor de JOUW HSP 4-daagse. En ontvang 4 dagen een mail met een link naar het cursusmateriaal (video, mp-3, opdrachten & theorie).

Gratis minicursus JOUW HSP 4-daagse

Dankjewel voor je inschrijving! Je ontvangt zo direct je eerste email (check ook je spam of reclamefolder!)